Dashboard
ผู้ใช้งานทั้งหมด
ที่ใช้งานแอพ
5,617 คน
นักศึกษา
ผู้ใช้งานประเภทนักศึกษา
5,564 คน
บุคลากร
ผู้ใช้งานประเภทบุคลากร
53 คน
ผู้ปกครอง
ยังไม่เปิดใช้งาน
0 คน
ใช้งานวันนี้
ผู้ใช้งานที่ใช้งานวันนี้
88 คน
# แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งาน จำนวนผู้ลงทะเบียน (คน)
Android iOS รวม
1 iPSU Pattani for Parental ยังไม่เปิดใช้งาน ผู้ปกครอง 0 0 0
2 iPSU Pattani for Student นักศึกษา 1,984 3,580 5,564
3 iPSU Pattani for UStaff บุคลากร 34 19 53
รวม 2,018 3,599 5,617