Dashboard
ผู้ใช้งานทั้งหมด
ที่ใช้งานแอพ
9,635 คน
นักศึกษา
ผู้ใช้งานประเภทนักศึกษา
9,533 คน
บุคลากร
ผู้ใช้งานประเภทบุคลากร
102 คน
ผู้ปกครอง
ยังไม่เปิดใช้งาน
0 คน
ใช้งานวันนี้
ผู้ใช้งานที่ใช้งานวันนี้
0 คน
# แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งาน จำนวนผู้ลงทะเบียน (คน)
Android iOS รวม
1 iPSU Pattani for Parental ยังไม่เปิดใช้งาน ผู้ปกครอง 0 0 0
2 iPSU Pattani for Student นักศึกษา 2,250 7,283 9,533
3 iPSU Pattani for UStaff บุคลากร 58 44 102
รวม 2,308 7,327 9,635