Dashboard
ผู้ใช้งานทั้งหมด
ที่ใช้งานแอพ
9,399 คน
นักศึกษา
ผู้ใช้งานประเภทนักศึกษา
9,298 คน
บุคลากร
ผู้ใช้งานประเภทบุคลากร
101 คน
ผู้ปกครอง
ยังไม่เปิดใช้งาน
0 คน
ใช้งานวันนี้
ผู้ใช้งานที่ใช้งานวันนี้
595 คน
# แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งาน จำนวนผู้ลงทะเบียน (คน)
Android iOS รวม
1 iPSU Pattani for Parental ยังไม่เปิดใช้งาน ผู้ปกครอง 0 0 0
2 iPSU Pattani for Student นักศึกษา 2,343 6,955 9,298
3 iPSU Pattani for UStaff บุคลากร 59 42 101
รวม 2,402 6,997 9,399